VISI

  • Memperkasakan aktiviti penyelidikan ke arah melahirkan para cendekiawan yang tersohor dan penyelidikan yang berkualiti serta berimpak tinggi.

MISI

  • Memupuk kesedaran dan penglibatan kakitangan akademik USIM secara menyeluruh di dalam bidang penyelidikan serta mampu menghasilkan penyelidikan yang diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa..

OBJEKTIF

  • Menyediakan keperluan latihan yang mencukupi kepada kakitangan akademik dalam menghasilkan penulisan penyelidikan yang berkualiti serta berimpak tinggi.
  • Menyediakan perkhidmatan pengurusan penyelidikan dan persidangan yang pantas, sistematik, dan berkesan.
  • Meningkatkan pencapaian dana penyelidikan Universiti sama ada dari dalam atau luar negara.
  • Meningkatkan jumlah penyertaan kakitangan akademik di dalam mana-mana persidangan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa