IBTIKAR USIM | BIL. 5

U N I V E R S I T I S A I N S I S L AM MA L AY S I A B U L E T I N P E N Y E L I D I K A N D A N I NO VA S I B I L . 5 J U N 2 0 1 6 I SSN 1675 - 5926 9 7896703 9360600 www. us im. edu .my Penganugerahan dan Pelancaran Indeks Syariah Malaysia Program CEO @ Faculty Ketua Polis Negara Sebagai CEO Faculty Programme (CFP) Kedua USIM I S F A T W A 2 0 1 6 : L O N J A K A N I N F A D S E B A G A I P U S A T R U J U K A N F A T W A S E R A N T A U K e t u a P o l i s N e g a r a S e b a g a i C e O @ F a c u l t y P r o g r a m m e ( C F P ) K e d u a U S I M P e n g a n u g e r a h a n d a n P e l a n c a r a n I n d e k s S y a r i a h M a l a y s i a

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMyMDE=