VISI
● Bermatlamat menjadi Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi yang cemerlang bagi menyokong Aspirasi Universiti.

MISI
● Memperkasakan perkhidmatan yang cemerlang, berkualiti dan berinovasi.

OBJEKTIF
● Meningkatkan kerjasama USIM dengan agensi kebangsaan, swasta dan antarabangsa dalam penyelidikan dan inovasi.
● Merancang aktiviti bagi mencapai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa secara strategik.
● Meningkatkan usaha pengkomersialan inovasi di kalangan warga USIM.