VISI
● Memperkasakan aktiviti penyelidikan ke arah melahirkan para cendekiawan yang tersohor dan penyelidikan yang berkualiti serta berimpak tinggi.

MISI
● Memupuk kesedaran dan penglibatan kakitangan akademik USIM secara menyeluruh di dalam bidang penyelidikan serta mampu menghasilkan penyelidikan yang diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa.

OBJEKTIF
● Meningkatkan 5% jumlah dana penyelidikan yang diterima dari agensi, industri, serta institusi kebangsaan dan antarabangsa pada tahun semasa.
● Meningkatkan 5% bilangan projek kerjasama penyelidikan aktif dan penerbitan dengan universiti serta industri dalam dan luar negara;
● Meningkatkan 5% penyelidikan yang berteraskan integrasi ilmu Naqli dan Aqli;
● Mencapai 70% minimum penghantaran laporan kemajuan penyelidikan yang lengkap dan disahkan tercapai;
● Minimum 15% dari jumlah staf aktif menghadiri program galakan penyelidikan dan inovasi